هفته نخست لیگ منطقه ای تیراندازی با کمان کشور

رکورد انفرادی خانمها   

گزارش تصویری از رقابتهای بانوان در لیگ منطقه ای تیراندازی با کمان

گزارش تصویری از حاشیه رقابتهای بانوان در لیگ منطقه ای تیراندازی با کمان

نتایج تیمی آقایان

رکورد انفرادی آقایان   

گزارش تصویری از رقابتهای آقایان در لیگ منطقه ای تیراندازی با کمان 

گزارش تصویری از حاشیه رقابتهای آقایان در لیگ منطقه ای تیر اندازی با کمان